Algemene voorwaarden

Definities

Algemene voorwaarden: De algemene voorwaarden van OK Storage.
De gehuurde: De opslagruimte die de huurder voor een bepaalde tijd huurt voor het zelf opslaan van
goederen.
Huishoudelijk reglement: Gedragsregels voor het gebruik van de opslagruimte(s) en goederen die ter
(bruik)leen worden aangeboden door de verhuurder.
Huurder: Eén of meerdere natuurlijke personen (in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep) of
rechtspersonen die opslagruimte huurt.
Huurprijs: De huurpenningen die de Huurder uit hoofde van de Huurovereenkomst verschuldigd is.
Huurovereenkomst: De overeenkomst tussen de Huurder en de Verhuurder, waarbij de Verhuurder zich
verbindt tot het voor een bepaalde tijd verstrekken van het gebruik van opslagruimte aan de Huurder, en de
Huurder zich verbindt tot het betalen van de daarvoor bepaalde tegenprestatie.
Huurtermijn: De periode waarvoor de Huurovereenkomst wordt gesloten. Waar gesproken wordt van een
dag, week, maand of jaar wordt bedoeld een kalenderdag, week, maand of jaar.
Verhuurder: OK Storage


2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden


2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Huurder en
Verhuurder, ongeacht de aard en benaming van de rechtsbetrekking, tenzij Huurder en verhuurder de
toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden schriftelijk hebben uitgesloten.


2.2 Bedingen die afwijken van de Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover
door de Verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard.


2.3 De Huurovereenkomst is geen overeenkomst van bewaarneming in de zin van artikel 7:600 BW. Op de
Verhuurder rust geen verplichting tot het houden van toezicht op de door de Huurder opgeslagen goederen.


3. Huishoudelijk Reglement


3.1 Naast de Algemene Voorwaarden is op de Huurovereenkomst tevens van toepassing het Huishoudelijk
Reglement van de Verhuurder.


3.2 De Huurder is gehouden zich naar de regels van het Huishoudelijk Reglement te gedragen.


3.3 Overtreding van de regels van het Huishoudelijk Reglement kan leiden tot aansprakelijkheid voor alle
schade die daaruit voortvloeit voor de Verhuurder en/of de eigenaar van het Gehuurde.


4. Totstandkoming Huurovereenkomst en Huurtermijn


4.1 De Huurovereenkomst wordt schriftelijk vastgelegd en komt slechts tot stand na ondertekening door de
Huurder en Verhuurder.


4.2 De Huurovereenkomst kan voor elke gewenste Huurtermijn worden aangegaan met een minimum
termijn van één week. Zonder opzegging van de Huurovereenkomst door Huurder of Verhuurder, zal de
Huurovereenkomst steeds met een gelijke Huurtermijn als waarvoor de Huurovereenkomst oorspronkelijk is
aangegaan stilzwijgend worden verlengd.


5. Wijziging Huurovereenkomst, Algemene Voorwaarden en Huishoudelijk Reglement


5.1 De Verhuurder is gerechtigd de Huurovereenkomst, de Algemene Voorwaarden en het Huishoudelijk
Reglement te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen.


5.2 Van een wijziging en/of aanvulling van de Huurovereenkomst of de Algemene Voorwaarden zal de
Huurder schriftelijk in kennis gesteld worden.


5.3 Een wijziging en/of aanvulling treedt in werking vier weken na de schriftelijke in kennisstelling.


5.4 De Huurder wordt geacht in te stemmen met de wijziging en/of aanvulling, indien hij niet binnen vier
weken na in kennis te zijn gesteld daartegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.


5.5 Bij een mededeling van wijziging en/of aanvulling is de Huurder gerechtigd de Huurovereenkomst
tussentijds te beëindigen. Beëindiging is slechts schriftelijk mogelijk binnen twee weken na dagtekening van
de schriftelijke in kennisstelling.


5.6 Bovenstaande bepalingen zijn niet van toepassing op het Huishoudelijk Reglement, uitgezonderd het
bepaalde onder 5.1.

6. Einde overeenkomst


6.1 De Huurder heeft de bevoegdheid de Huurovereenkomst tegen het einde van de lopende Huurtermijn op
te zeggen door middel van het sturen van een email met opzegging naar contact@okstorage.nl met
inachtneming van een opzegtermijn van 1 week.


6.2 De Verhuurder heeft de bevoegdheid de Huurovereenkomst tegen het einde van de lopende Huurtermijn
schriftelijk op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn van dertig dagen.


6.3 De Verhuurder heeft de bevoegdheid de Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder
inachtneming van een opzegtermijn op te zeggen, indien de Huurder niet binnen 48 uur gevolg geeft aan de
eerste sommatie tot nakoming van de Huurovereenkomst, de Algemene Voorwaarden of en het
Huishoudelijk Reglement.


6.4 Indien de Huurovereenkomst als gevolg van een tekortkoming aan de zijde van de Huurder tussentijds
wordt beëindigd, dan blijft de Huurder gehouden tot voldoening van de Huurprijs over de gehele Huurtermijn.


7. Huurprijs


7.1 De overeengekomen Huurprijs wordt schriftelijk vastgelegd in de Huurovereenkomst. De Huurder is
verplicht de overeengekomen Huurprijs (maandelijks) bij vooruitbetaling d.m.v. automatische incasso over te
maken naar de door de Verhuurder opgegeven bankrekening.


7.2 Wanneer er sprake is van meerdere Huurders, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de
voldoening van de Huurprijs.


7.3 Indien de Huurder gedurende een periode van veertien dagen achterstallig is in de voldoening van de
Huurprijs, is de Verhuurder zonder sommatie van de Huurder bevoegd de toegang tot het Gehuurde voor de
Huurder, en door de Huurder gevolmachtigden, te blokkeren.


Partijen komen overeen, dat bij een huurachterstand van 2 maanden, de unit wordt ontruimd door de verhuurder. De gemaakte kosten met een minimum van € 750,- komen volledig ten laste van de huurder. Ook spullen, door huurder achtergelaten na beëindiging van het huurcontract in of buiten de unit, worden op kosten van de verhuurder verwijderd. Verhuurder heeft het recht om deze zaken naar eigen inzicht te laten vernietigen, dan wel deze zaken zich toe te eigenen en indien nodig te verkopen en de opbrengst te behouden.

7.4 Verhuurder is gerechtigd de huurprijs eenzijdig periodiek aan te passen. De aldus herziene huurprijs is
niet eerder van toepassing dan dertig (30) dagen nadat Verhuurder aan Huurder een bericht van
huuraanpassing heeft verstuurd.

7.5 Huurder accepteert de aangepaste huurprijs bij voorbaat, maar behoudt de mogelijkheid op te zeggen.

7.6 Over huur die niet of niet tijdig is betaald, mag Verhuurder direct een boete opeisen als volgt: 20,00 Euro
na de eerste herinneringsbrief en 50,00 Euro na iedere hier opvolgende herinnering, aanmaning of
ingebrekestelling ; bovendien zullen, na een ingebrekestelling, nalatigheidsinteresten verschuldigd zijn ten
bedrage van vijftien procent (15%) van het achterstallige bedrag met een minimum van 50,00 Euro en een
maximum van 100,00 euro.


7.7 Eventuele kortingen op de huurprijs worden schriftelijk vastgelegd in de huurovereenkomst.


7.8 De Huurder is niet bevoegd ten aanzien van de Verhuurder verrekening toe te passen of zich in verband
met betaling van de Huurprijs op opschorting te beroepen.


7.9 Terugbetaling van de huur of de lasten is in geen geval mogelijk.


8. Omzetbelasting
Voor de Huurder die geldt als onderneming in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 is de Huurprijs
belast met omzetbelasting met toepassing van het Besluit van 24 maart 1999, nr. VB99/571; herdruk
Mededeling 45 (wijziging Besluit van 10 april 1996, nr. VB96/354) Infobulletin 99/262. Huurder en Verhuurder
verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de Huurprijs als uitgangspunt geldt, dat de Huurder blijvend
voldoet aan de criteria welke zijn gesteld voor een met omzetbelasting belaste verhuur als bedoeld in art. 11
lid 1, letter b, sub 5 van de Wet op de Omzetbelasting 1968 in samenhang met art. 6a van de daarbij
behorende Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968. Voor zover in dit artikel er niet uitdrukkelijk van
wordt afgeweken, hebben de bepalingen van dit artikel dezelfde betekenis als de overeenkomende
bepalingen bij of krachtens de Wet op de omzetbelasting 1968 gesteld.


9. Bestemming en gebruik


9.1 Het is de Huurder niet toegestaan het Gehuurde te gebruiken voor een andere bestemming dan
opslagruimte voor roerende zaken.


9.2 Het is de Huurder niet toegestaan veranderingen van welke aard dan ook aan te brengen aan het
Gehuurde. Waaronder het boren en of aanbrengen van gaten.


9.3 Vóór ingebruikname van het Gehuurde zal een door de Huurder en Verhuurder te ondertekenen
beschrijving gemaakt worden van de staat van het Gehuurde. Wordt het Gehuurde na het einde van de
Huurovereenkomst in dezelfde staat opgeleverd als waarin zij volgens de beschrijving is aanvaard, zal de
Verhuurder de borgsom binnen twee weken terugstorten op de bankrekening van de Huurder.


9.4 Bij het ontbreken van een beschrijving dient de Huurder het Gehuurde in goede staat, vrij van afval en
beschadigingen op te leveren.


9.5 De Verhuurder is bevoegd het Gehuurde te allen tijde te inspecteren.

9.6 De Huurder zal derhalve de Verhuurder op eerste verzoek toegang verschaffen tot het Gehuurde en
overige noodzakelijke medewerking verlenen voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden en
inspectie, dit zonder recht op vermindering van de huurprijs of een andere betalingsverplichting, gehele of
gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding;


9.7 Huurder is bekend met het Gehuurde en heeft onderzocht, zonodig geïnspecteerd, dat het Gehuurde
geschikt is voor het wettelijke en overeengekomen doel en gebruik. Verhuurder verstrekt uitdrukkelijk geen
garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het wettelijke en overeengekomen doel en
gebruik.


9.8 Het is de Huurder niet toegestaan:


 • het Gehuurde te gebruiken voor een bestemming die strijdig is met strafrechtelijke of invoerrechtelijke
  wetsbepalingen, waaronder ook begrepen, het opslaan van wapens, explosieven, drugs (of andere middelen
  die vallen onder de Opiumwet), smokkelwaar, gestolen of geheelde goederen of illegaal ingevoerde
  goederen;

 • het Gehuurde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren;

 • toxische, ontplofbare, ontvlambare of andere voor mens, milieu, of in welk zin dan ook (mogelijk)
  gevaarlijke stoffen, aan bederf onderhevige goederen, levende have in het Gehuurde op te slaan of te laten
  verblijven;

 • zonder voorafgaande schriftelijke melding aan de Verhuurder juwelen, bont, kunstvoorwerpen,
  collectiestukken of onvervangbare voorwerpen, voorwerpen met een emotionele of bijzondere waarde op
  slaan, dit op straffe van volledige uitsluiting van aansprakelijkheid van de Verhuurder;

 • voorts is het de Huurder niet toegestaan goederen op te slaan welke zijn genoemd in art. 3 van het ‘Besluit
  opslag- en transportbedrijven milieubeheer’ (besluit van 15 juni 2000, Staatsblad 2000, nr. 278) en goederen
  welke zijn genoemd in art. 2 van het ‘Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en
  preparaten’ (besluit van 14 oktober 1987, Staatsblad 1991, nr. 534).

 • ten behoeve van elektrische of andere apparaten gebruik te maken van de elektriciteitsvoorzieningen in het
  Gehuurde, zonder voorafgaande toestemming van de Verhuurder;

 • het Gehuurde als werkplaats of toonzaal te gebruiken of het Gehuurde op een zodanige wijze te gebruiken
  dat hierdoor overlast ontstaat voor de omgeving;

 • in of vanuit het Gehuurde enige commerciële activiteit uit te oefenen;

 • domicilie te vestigen of de statutaire zetel van een onderneming te kiezen in het Gehuurde;

 • enig recht uit hoofde van de Huurovereenkomst, de Algemene Voorwaarden, het Huishoudelijk Reglement
  of uit enige andere rechtsbetrekking met de Verhuurder, over te dragen aan derden.

 • derden toegang te verschaffen tot het Gehuurde zonder schriftelijke volmacht. Gedurende de
  openingstijden van de receptie dient de derde-gevolmachtigde zich vóór het betreden van het Gehuurde met
  vertoon van een geldig legitimatiebewijs en deugdelijke volmacht te melden bij de receptie;

 • om na toegang tot het complex toegangs-(overhead)deuren open te laten staan. Indien huurder nalatig is
  en toch nood-, toegangs-(overhead)deuren open laat staan, wordt eventuele gevolgschade op huurder
  verhaald. Met een minimum van €75,00.


Artikel 10. Gebreken, aansprakelijkheid en schade

10.1 Er is sprake van een gebrek aan het Gehuurde als het Gehuurde gezien de staat of gezien een
eigenschap of een andere niet aan Huurder toe te rekenen omstandigheid niet het genot kan verschaffen dat
Huurder bij het aangaan van de overeenkomst van het Gehuurde mag verwachten.

10.2 Verhuurder is bij aanvang van de overeenkomst uitsluitend gehouden Huurder op de hoogte te stellen
van aan Verhuurder bekende gebreken waarvan Verhuurder weet dat die afbreuk doen aan de geschiktheid
van het Gehuurde voor het overeengekomen gebruik. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen,
waaronder begrepen alle schade, inclusief bedrijfsschade, van gebreken die Verhuurder niet kende en niet
behoorde te kennen bij het aangaan van de overeenkomst.

10.3 Verhuurder erkent, behoudens hetgeen in de artikelen 10.1. en 10.2 is vermeld, geen aansprakelijkheid
en neemt ook geen aansprakelijkheid op zich ten aanzien van de wettelijke en contractuele bestemming en
het gebruik van het Gehuurde ook niet uit hoofde van bewaring, opslag, toezicht of beveiliging. Het opbergen
van zaken in het gehuurde is en blijft uitsluitend de verantwoordelijkheid van Huurder.

10.4 Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van inspecties of controles van overheidswege in of
aan het Gehuurde. Onder deze gevolgen is begrepen eventuele schade aan opgeslagen goederen en/of
hang- en/of sluitwerk. Huurder is jegens Verhuurder te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die
Verhuurder mocht lijden ten gevolge van deze controles en inspecties.

10.5 Als Huurder zich, indien noodzakelijk na door Verhuurder in gebreke te zijn gesteld zoals het hoort, niet
houdt aan de voorschriften en voorwaarden die in de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden zijn
opgenomen, verbeurt Huurder aan Verhuurder een direct opeisbare boete van Euro 50,- per dag voor elke
dag dat Huurder in verzuim is met een totaal maximum van €2000,-. Het recht van Verhuurder op volledige
schadevergoeding blijft daarbij onaangetast. Bij toepassing van artikel 7.7 van deze algemene voorwaarden
zal voor hetzelfde feit niet ook nog de boete genoemd in artikel 10.5 worden toegepast.

10.6 Huurder is jegens Verhuurder aansprakelijk voor alle schade en verliezen aan het Gehuurde en/of aan
het complex waartoe het Gehuurde behoort en/of aan eigendommen van derden tenzij Huurder bewijst dat
de schuld daarvan niet ligt bij hem, de personen die hij tot het Gehuurde heeft toegelaten, zijn personeel en
de personen waarvoor hij aansprakelijk is.

10.7 Huurder vrijwaart Verhuurder tegen claims, aansprakelijkheidsstellingen en/of boetes die Verhuurder
worden opgelegd door derden, waaronder de overheid, ten gevolge van gedragingen of nalatigheden van
Huurder en/of personen die Huurder heeft toegelaten tot het Gehuurde en/of personeel van Huurder en/of
personen voor wie Huurder aansprakelijk is voor het gebruik van het Gehuurde en/of het complex waartoe
het Gehuurde behoort.

10.8 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan de persoon of zaken van Huurder of derden – en
Huurder vrijwaart Verhuurder voor aanspraken van derden ter zake – door het optreden en de gevolgen van:
zichtbare en onzichtbare gebreken aan het Gehuurde of het gebouw of complex waarvan het Gehuurde deel
uitmaakt; weersomstandigheden; stagnatie in de bereikbaarheid van het Gehuurde; stagnatie in de
voorziening van gas, water, elektriciteit, warmte, ventilatie of luchtbehandeling; storing van de installaties en
apparatuur; in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen; brand, ontploffing en andere voorvallen; stoornis in
het huurgenot en stoornis of tekortkomingen in de leveringen en diensten of schade ontstaan door het
verlies of diefstal of beschadiging van zaken, vandalisme, vochtigheid, schimmelvorming, roest,
blikseminslag en/of knaagdierschade.

10.9 Verhuurder is niet aansprakelijk voor directe of indirecte bedrijfsschade van Huurder of schade als
gevolg van de activiteiten van andere klanten of belemmeringen in het gebruik van het Gehuurde
veroorzaakt door derden.

11. Verzekering

11.1 De Huurder dient vóór ingebruikname van het Gehuurde een genoegzame W.A. verzekering en
brandverzekering en indien van toepassing bedrijfsschadeverzekering af te sluiten, met inbegrip van schade
aan goederen, tegen in elk geval, blikseminslag, storm, neerslag, wateruitstroom en uitvallen van elektriciteit,
bij een ter goeder naam en faam bekende en in Nederland gevestigde verzekeringsmaatschappij en door
regelmatige premiebetaling te handhaven.

11.2 Voor de overige voorwaarden ten aanzien van de verzekering kunt u terecht bij Verhuurder, Huurder
wordt geacht kennis hebben te genomen en akkoord te zijn gegaan met deze voorwaarden bij het
ondertekenen van de huurovereenkomst.

12. Aansprakelijkheid Huurder

12.1 De Huurder is aansprakelijk voor schade aan het Gehuurde die is ontstaan door een hem toe te
rekenen tekortschieten in de nakoming van een wettelijke verplichting en/of een verplichting uit de
Huurovereenkomst, Algemene Voorwaarden en/of Huishoudelijk Reglement.

12.2 De Huurder vrijwaart de Verhuurder indien de Verhuurder door derden wordt aangesproken tot
voldoening van een schuld ten gevolge van gedragingen, handelingen of nalatigheden van de Huurder en/of
derden die de Huurder heeft toegelaten of in staat heeft gesteld toegang te krijgen tot het Gehuurde of het
pand waarin het Gehuurde zich bevindt.

13. Aansprakelijkheid Verhuurder en eigenaar van het Gehuurde

13.1 De Verhuurder is niet aansprakelijk voor door de Huurder geleden en te lijden schade van welke aard
en door welke oorzaak ook, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de Verhuurder.

13.2 De aansprakelijkheidsuitsluiting in sub 1 geldt tevens voor geleden en te lijden schade door derden die,
met of zonder toestemming van de Huurder, goederen hebben of hadden opgeslagen in het Gehuurde.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Huurder en Verhuurder is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.

14.2 Alle geschillen tussen Huurder en Verhuurder zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse
rechter.

15. Persoonsgegevens

15.1 De persoonsgegevens die de Huurder aan de Verhuurder toevertrouwt, worden door de Verhuurder
opgenomen in een gegevensbestand. De Verhuurder zal de verkregen persoonsgegevens uitsluitend
gebruiken voor de hierna omschreven doeleinden en al het mogelijke doen om deze persoonsgegevens te
beschermen.

15.2 De persoonsgegevens worden door de Verhuurder vastgelegd ten behoeve van haar bedrijfsvoering,
klantadministratie en om producten en/of diensten onder de aandacht van haar (voormalige) Huurders te
brengen. Indien nodig kunnen de persoonsgegevens gebruikt worden om contact met de Huurder op te
nemen.

15.3 Door ondertekening van de Huurovereenkomst verleent de Huurder aan de verhuurder toestemming
voor het verwerken van zijn of haar persoonsgegevens, ten behoeve van de hierboven omschreven
doeleinden.

15.4 Indien de (voormalige) Huurder geen prijs stelt op de ontvangst van informatie over producten en/of
diensten van de Verhuurder, dan kan de Huurder dit kenbaar maken aan de Verhuurder.

16. Slotbepalingen

16.1 De Huurder dient een eigen adres op te geven en een tweede adres dat uitsluitend gebruikt zal worden
indien de Huurder bij calamiteiten op het eigen adres niet bereikbaar is. Beide adressen mogen slechts
gelegen zijn in Nederland.

16.2 De Verhuurder stuurt alle voor de Huurder bestemde bescheiden naar het eigen adres van de Huurder.

16.3 Adreswijzigingen dient de Huurder schriftelijk mede te delen aan de Verhuurder.

16.4 Na het einde van de Huurovereenkomst zal de Huurder via zijn eigen adres éénmalig schriftelijk door
de Verhuurder gewezen worden op achtergelaten goederen. Indien de Huurder niet binnen twee weken na
deze melding de goederen komt of laat ophalen, wordt de Huurder geacht ermee in te stemmen dat de
goederen door de Verhuurder op de een door de Verhuurder te kiezen wijze afgevoerd en vernietigd worden.
De Huurder is en blijft aansprakelijk voor alle schade en kosten die voor de Verhuurder ontstaan door het
achterlaten van goederen. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade aan de achtergelaten
goederen, ongeacht de wijze waarop en de oorzaak waardoor de schade is ontstaan.